Hero Image

Verbied fossiele reclame en sponsoring binnen de EU!

We weten dat olie, gas en kolen zowel de klimaatcrisis als oorlogen aanwakkeren. Waarom hebben ze dan nog steeds zo veel invloed op ons dagelijks leven en op de politiek?

De fossiele industrie probeert met misleidende reclames en sponsoring de maatschappij en de politiek zo te bespelen dat er geen klimaatactie wordt ondernomen en ze zelf gewoon door kunnen gaan op de oude voet.

Een verbod op fossiele reclame is nodig voor vrede, voor het klimaat en voor al het leven op aarde. #BanFossilAds

STEUN NU HET EUROPEES BURGERINITIATIEF VOOR EEN NIEUWE EUROPESE WET

doen al mee. Help mee te halen!

Omdat bij een burgerinitiatief de Europese Commissie de geldigheid van de handtekeningen moet controleren, vragen wij u om enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Deze zullen uitsluitend worden gebruikt om uw handtekening te verifiëren en voor niets anders.

Waarom is dit verbod belangrijk?

We bevinden ons middenin een klimaatcrisis, die aan het uitgroeien is tot een wereldwijde mensenrechtencrisis van ongekende omvang. Gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bevinden zich op de frontlinie van de klimaatcrisis en ondervinden nu al de verwoestende gevolgen van vaker voorkomende en ergere periodes van droogte, overstromingen, en cyclonen, en van de stijgende zeespiegel. In Europa merken we dit laatste nu ook. In het nieuwste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) staat voor het eerst dat bedrijven bewust proberen klimaatactie te dwarsbomen door middel van gericht lobbyen, twijfel zaaien in de media en imagocampagnes om hun verantwoordelijkheid af te schuiven op de individuen. In dit wetenschappelijke klimaatrapport staat ook het advies om reclames van bedrijven aan banden te leggen. Volgens het Climate Accountability Institute gaan bedrijven als Total en Shell, die in de top 20 van meest vervuilende fossiele bedrijven ter wereld staan, gewoon door met het promoten van hun schadelijke activiteiten via reclames en sponsoring.

Fossiele reclame kan leiden tot een toename van de uitstoot

Reclame voor fossiele producten, zoals voor vervoer op fossiele brandstoffen, stuwen de verkoop daarvan bewust op, waardoor de uitstoot van broeikasgassen toeneemt. Uit een case study naar één enkele reclame van Audi bleek dat door die reclame maar liefst 132.700 auto's meer waren verkocht. Als je dit vermenigvuldigt met de ecologische voetafdruk per verkochte auto, kom je uit op een totale toename van de uitstoot van broeikasgassen van 5.175.300 ton koolstofdioxide (CO2), enkel en alleen door deze reclamecampagne. We moeten dit echt stoppen.

Fossiele brandstoffen veroorzaken luchtvervuiling, en dat kost levens

Naar schatting veroorzaakte luchtvervuiling door het gebruik van fossiele brandstoffen in 2018 wereldwijd 8,7 miljoen doden , wat meer is dan de sterfte veroorzaakt door roken . Als fossiele brandstoffen zoveel levens kosten, waarom accepteren we dan nog steeds dat de fossiele industrie een platform krijgt? Binnen de EU is tabaksreclame en -sponsoring al verboden, dus dan zou het verbieden van fossiele reclame en sponsoring toch een no-brainer moeten zijn?

De fossiele industrie gebruikt reclame en sponsoring om schijnoplossingen te promoten

De fossiele industrie gebruikt reclame en sponsoring om schijnoplossingen voor de klimaatcrisis te promoten, zoals gas, fossiele waterstof, biomassa, en het afvangen en opslaan van CO2 (CCS). Uit onderzoek van Influence Map bleek dat de fossiele industrie meer dan $9,5 miljoen heeft uitgegeven aan advertenties op Facebook waarin gas wordt neergezet als 'groene' brandstof, en als 'goed voor het klimaat'. Schijnoplossingen zoals deze zijn gevaarlijk omdat ze de aandacht afleiden van de echte oplossingen, zoals duurzame energie. We moeten ervoor zorgen dat de fossiele industrie ophoudt met het misleiden van burgers en politiek door steeds die schijnoplossingen te promoten.

PToegang tot de politiek

De fossiele industrie kan sponsoring inzetten om bij de politiek en de burgers in de gratie te komen.

De fossiele industrie en autofabrikanten zijn vaak officiële sponsor van het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, waar de ministers uit de EU-landen bijeenkomen. Porsche en Audi, beide van de Volkswagen-groep, waren in 2018 officiële sponsor van het voorzitterschap van Oostenrijk , en BMW was dit in 2019 bij het voorzitterschap van Finland . In 2019 werd het voorzitterschap van Roemenië gesponsord door autofabrikanten Renault en Mercedes, en door fossiele bedrijven OMV Petrom en Enel. Het voorzitterschap van Kroatië werd in 2020 gesponsord door autofabrikanten Citroen en Peugeot, en door oliemaatschappij INA.

In het Verenigd Koninkrijk bleek uit dit onderzoek van Unearthed dat BP de sponsoring van het British Museum en van een tentoonstelling getiteld 'Day of the Dead' had gebruikt om hun olieplannen in Mexico en Australië te promoten. Dit druist in tegen de bewering van de vorige CEO van BP Bob Dudley, dat zij de kunsten steunen "zonder agenda".

Fossiele bedrijven, autofabrikanten en lucht- en scheepvaartmaatschappijen misleiden ons door zich als milieuvriendelijk voor te doen

Veel fossiele bedrijven hebben het in hun reclames vooral over milieuvriendelijke producten, waardoor een verkeerd beeld ontstaat van hun werkelijke investeringen in duurzame, groene technologieën. Vorig jaar vocht ClientEarth met succes de reclame van BP over duurzame energie aan, met het argument dat 96% van de uitgaven van het bedrijf olie en gas betrof. Deze reclames laten de burger denken dat de ergste CO2-vervuilers groen zijn, terwijl ze in feite zwaar leunen op fossiele brandstoffen of, bijvoorbeeld, nog steeds aanvragen indienen om naar olie te boren op de Noordpool . Waarom krijgen deze klimaatverwoestende bedrijven een platform, als ze ons doelbewust dieper in de klimaatcrisis storten?

CO2-compensatie door fossiele bedrijven vertraagt klimaatactie en richt grote schade aan

Veel fossiele bedrijven hebben vage of verre klimaatdoelen, zoals "energieneutraal in 2050", wat misschien ambitieus lijkt, maar waardoor er weinig echt verandert . In plaats van dat ze stoppen met het winnen en gebruiken van fossiele brandstoffen is zo'n "energieneutraal in 2050"-doelstelling gebaseerd op plannen om grote hoeveelheden CO2-rechten te kopen om zo de uitstoot te compenseren. CO2-compensatie op deze schaal leidt waarschijnlijk tot enorme gebieden met boomplantages op het Globale Zuiden , die een gevaar vormen voor de voedselproductie en voor natuurlijke bossen. Dit is vooral schadelijk voor agrarische en inheemse gemeenschappen die nauwelijks schuld hebben aan de klimaatcrisis, maar die nu al de ernstige gevolgen daarvan ondervinden.

De klimaatcrisis tast mensenrechten aan, een aantal fossiele bedrijven wordt beschuldigd van misdaden tegen gemeenschappen

De klimaatcrisis tast ook de mensenrechten aan , en dan vooral het recht op leven, voedsel, geschikte huisvesting en water, sanitaire voorzieningen en gezondheid. We kunnen al naar gelang de klimaatcrisis verergert ook meer doden, honger en ontheemding verwachten. En we weten dat bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken de klimaatcrisis verergeren. Naar een aantal fossiele bedrijven wordt onderzoek gedaan vanwege mogelijke betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. Amnesty International heeft een aantal regeringen opgeroepen om onderzoek in te stellen naar Shell in verband met drie lopende rechtszaken , die gaan over de mogelijke betrokkenheid van Shell bij onrechtmatige arrestaties, opsluiting en executies, of over schadevergoeding voor olielekkages en systematische, aanhoudende vervuiling. Shell ontkent alle beschuldigingen. Total wordt ervan beschuldigd dat door hun activiteiten hele gemeenschappen ontheemd zijn geraakt en dat ze militaire dictaturen financieren , wat ze zelf betwisten. Is het, gezien deze verontrustende beschuldigingen en gezien het bewijs dat de klimaatcrisis gevolgen heeft voor de mensenrechten, dan wel veilig de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor die klimaatcrisis en mensenrechtencrisis een platform te geven?

Verbied fossiele reclame en sponsoring!

Veelgestelde vragen

Dit is de officiële petitie-mogelijkheid die de Europese Commissie biedt aan Europese burgers om te vragen om een nieuwe Europese wet, als zij voldoende steun weten te vergaren via die petitie.

Het Europees Burgerinitiatief is een specifieke petitie die de Europese Commissie moet behandelend als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Politici en regeringen kunnen een gewone petitie soms negeren, zelfs als veel mensen tekenen.

Bij een Europees Burgerinitiatief is de Europese Commissie verplicht actie te ondernemen als meer dan een miljoen mensen binnen een jaar het initiatief hebben gesteund en hun handtekeningen zijn geverifieerd. Het is een machtig wapen om iets op de agenda van de EU te krijgen!

Bij een gewone petitie zijn er geen regels voor wie er mag tekenen, maar voor een EBI is een handtekening pas geldig als die van een burger van een EU-land is, die oud genoeg is om in dat land te stemmen. Bij een Europees Burgerinitiatief moeten mensen gevraagd worden om specifieke gegevens om de handtekeningen te kunnen verifiëren.

Om u mee te kunnen tellen als ondersteuner van het Europees Burgerinitiatief zijn bepaalde gegevens wettelijk verplicht, zodat de bevoegde instanties in de EU-landen de handtekeningen kunnen verifiëren. Elk EU-land bepaalt zelf welke gegevens nodig zijn voor deze verificatie. Wij zijn verplicht deze gegevens van u te vragen. U kunt hier meer informatie vinden over de vereisten en regels die aan de gegevens gesteld worden per land.

Als u het EBI-formulier ondertekent, geeft u uitsluitend toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het doel van dit Europese Burgerinitiatief. Ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

De gegevens worden versleuteld en veilig bewaard op een server die door de Duitse autoriteiten is gecertificeerd. Slechts één persoon – de officiële vertegenwoordiger van de groep die het EBI organiseert – heeft de sleutel.

De gegevens worden in versleutelde vorm bewaard voor de duur van het EBI. We kunnen niet zien wie er getekend heeft, we weten alleen het totale aantal. Aan het eind van de campagne wordt alles ontsleuteld en gedeeld met de instantie van het betreffende EU-land zodat die kan gaan tellen.

De organisatoren zullen uw gegevens maximaal één maand bewaren na indiening van het initiatief bij de Europese Commissie, of 21 maanden na het begin van de verzamelperiode (welk moment het eerst komt). Alleen in het geval van administratieve of juridische procedures mogen de gegevens langer worden bewaard (bijvoorbeeld als de geldigheid van de handtekeningen wordt betwist). In dit geval zullen ze uiterlijk een maand na het beëindigen van de procedure worden verwijderd.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

We maken gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden over hoe onze website wordt gebruikt, wat ons in staat stelt onze website en online diensten te verbeteren.

U kunt de analyse-cookies weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren. En u kunt ook bij Google de gegevens opvragen die deze website heeft verzameld. Dat kan hier.

U heeft het recht om toegang te vragen tot de gegevens die u heeft ingevuld in het EBI-formulier, ze te laten rectificeren, verwijderen, of niet verder te laten verwerken. Mocht u dit willen, of als u nog vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder:

Silvia Díaz Pérez silviadiazperez.1984@gmail.com

Als u een klacht wilt indienen over hoe we met uw aanvraag omgaan, dan kunt u dit doen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, bij voorkeur in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of waar u uw werkplek heeft, of waar de beweerde inbreuk is begaan.

We hebben de steun nodig van 1 miljoen mensen binnen een periode van 12 maanden, waarbij ook een bepaald minimumaantal moet worden gehaald in ten minste zeven EU-landen. Het vereiste minimumaantal per EU-land voor dit EBI kunt u hier vinden.

Om dit initiatief te laten slagen, moeten we een miljoen handtekeningen verzamelen. Teken dus, en deel! Nodig familie en vrienden uit dit EBI te ondertekenen door deze pagina op uw social media te delen en de hashtag #BanFossilAds te gebruiken.

Als we binnen 12 maanden 1 miljoen handtekeningen hebben verzameld, is de Europese Commissie verplicht ons voorstel voor een nieuwe wet voor een Europees verbod op fossiele reclame en sponsoring in behandeling te nemen.

  • In het omstreden Franse Wetsvoorstel Klimaatverandering en -bestendigheid staat een aantal maatregelen om schadelijke reclames in te dammen, zoals een verbod of beperking op het maken van reclame voor fossiele producten, of op "greenwashen": fossiele producten 'milieuvriendelijk' noemen, of beweren dat fossiele producten CO2-neutraal zijn of geen negatieve klimaatgevolgen hebben.
  • De stad Amsterdam heeft in december 2020 fossiele reclame verboden.
  • ClientEarth heeft een reclame van BP over duurzame energie aangevochten, met het argument dat deze reclame mensen liet geloven dat BP een duurzaam energiebedrijf is, terwijl op dat moment 96% van de uitgaven van het bedrijf olie en gas betrof. Het resultaat was dat BP de 'Advancing Possibilities'-reclame in 2020 introk.